پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • پاراتوپ

    هر مولکول تک واحدی ایمونوگلوبولین(Immunoglobulin) دارای دو بازو است که دارای عملکرداتصال به آنتی ژن(Antigen) است .بخشی از این بازوها که دارای قدرت اتصال به آنتی ژن است را پاراتوپ میگویند،وبخشی از آنتی ژن که پاراتوپ به آن متصل میشود اپی توپ (Epitope)نامیده میشود.به پاراتوپ مکان متصل شونده آنتی بادی نیزمیگویند.درتشکیل این مکان ناحیه متغیرزنجیر سبک و ناحیه متغیر زنجیر سنگین هر دو نقش دارند درواقع یک فضای سه بعدی را شکل میدهند که قادراست به آنتی ژن متصل شود.

    ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۸ فروردين | 1 | ghnazary

    1 0