پرسش و پاسخ 

پرسش

 • سلول هایی B

  تمام مولکول هایی زیر در سطح سلول هایی B وجود دارند به جز ؟ الف )CR2. ب) MHC1. ج) MCH2. د) CD2.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • مارکر CD2

  پاسخ د صحيح است. مارکر CD2 در سطح سلول هایی لنفوسیت T و سلول های NK یافت می شود و لفنوسیت های B فاقد این ملکول هستند. سلول هایی لنفوسیت B چون جز سلول هایی عرضه کننده آنتی ژن هستند در سطح خود حاوی ملکول MHC کلاس دو هستند.

  ۱۳۹۷ شنبه ۱۸ اسفند | 1 | Phasco-qc

  1 0