پرسش و پاسخ 

پرسش

 • سلول هایی عرضه کننده آنتی ژن

  همه سلول هایی زیر در زمره سلول هایی عرضه کننده آنتی ژن هستند به جز ؟! ١-لنفوسیت B ٢-سلول کوپفر ٣-سلول NK ٤-سلول دندریتیک

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • سلول NK

  سلول‌های پردازنده آنتی‌ژن ( Antigen-presenting cell) سلول‌هایی هستند که آنتی‌ژن‌ها عوامل خارجی را در کنار مجموعه سازگاری بافتی اصلی(MHC)  در سطح غشای سلول خود ارائه می‌کنند. مانند سلول‌های: ۱_دندریتیک ۲_ ماکروفاژ ها ۳_لنفوسیت‌های بی  ۴_ سلول‌های اندوتلیال. وقتی لنفوسیت‌های تی با سلول پردازنده آنتی ژن (APC) در تماس قرار می‌گیرند بالغ شده و اینترلوکین۲ را ترشح می‌کنند. اینترلوکین۲ بعد از آزاد شدن به گیرنده خودش در لنفوسیت T متصل می‌شود و با این ترتیب لنفوسیت‌هایبیشتری بالغ می‌شوند. پاسخ صحیح گزینه ٣

  ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر | 0 | Phasco-qc

  0 0