پرسش و پاسخ 

رپید تست های عفونی

شنیده می شود که در بعضی از آزمایشگاهها از رپید تست های HBsAg - HCV - HIV جهت جوابدهی استفاده میکنند شما به چه دلایلی اینکار را رد میکنید و قابل قبول نمی دانید؟

ابتدا وارد سایت شوید