پرسش و پاسخ 

روش رادیو ایمونو اسی ( Radio Immuno Assag (RIA

روش رادیو ایمونواسی برای تستهای هورمونی بر چه اساسی کار میکند و آیا از روش الایزا بهتر است؟

ابتدا وارد سایت شوید