پرسش و پاسخ 

سلول هایی B

تمام مولکول هایی زیر در سطح سلول هایی B وجود دارند به جز ؟ الف )CR2. ب) MHC1. ج) MCH2. د) CD2.

ابتدا وارد سایت شوید