پرسش و پاسخ 

داروی اینترفرون بتا

توی بییماری ms که میلین از دست میره چرا انترفرون بتا به فرد میدن مکانیسم ان چیه؟

ابتدا وارد سایت شوید