پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • پلور

    پاوروگراف يا پلورو گرام به معني رايج آن درخواست آزمايش مايع پلور ميباشد.مانند اسپرموگرام شامل آزمايشاتي مانند شمارش و ديف سلولي -آلبومين و توتال پروتئين-LDH-قند-سيتولوژي و.......

    ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۲ خرداد | 0 | dhl

    0 0