پرسش و پاسخ 

ازمایشگاه

در بیماری LESCH NYHAN فرد چه کمبود انزیمی دارد؟

ابتدا وارد سایت شوید