پرسش و پاسخ 

باکتری

ایا باکتری های تحمل کننده ی هوا آنزیم sod دارند؟

ابتدا وارد سایت شوید