سد خونی - مغزی

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ آبان 17:43 | ghnazary

نظرات : 0

  یک سد نیمه نفوذ پذیر و محافظ مغز را از جریان خون جدا میکند.این سد خونی – مغزی اجازه میدهد که برخی مواد عبور کرده و برخی دیگر عبور نکنند.این سد همچنین مولکولهای بزرگ – سم ها و بیشتر سلول های خونی را از سیستم عصبی مرکزی دور نگه میدارند.هر وضعیتی که این سد محالفظ را بشکند ممکن است منجر به تغییر در ساختار طبیعی CSF شود.از آنجایی که CSF‌ مغز و طناب نخاعی را در بر میگیرد آزمایش یک نمونه از CSF میتواند در تشخیص برخی از وضعیتها که سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار میدهد بسیار با ارزش باشد.

13 0

نظرات

نظرات :