کاربامازپین و عوارض ناخواسته -بخش دوم

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ آبان 17:52 | ghnazary

نظرات : 0

 کاربامازپبن میتواند سبب افزایش خطر بعضی نقص های جنینی و یا مرگ جنینی شود و همچنین میتواند اثر داروهای ضد بارداری را کاهش دهد.کاربامازپین آزاد یا کاربامازپین اپوکساید برای ارزیابی چگونگی متابولیزه کردن کاربامازپین توسط بدن فرد ممکن است یک یا دوبار درخواست گردد اما این یک آزمایشی نیست که بصورت روتین درخواست شود.

13 0

نظرات

نظرات :