آلکالوز تنفسی

۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد 18:30 | ghnazary

نظرات : 0

  آلکالوز تنفسی – آلکالوز تنفسی با افزایش pH و کاهش در pCO2 مشخص میشود که ناشی از تهویه بیش ازحد است .تهویه بیش ازحد به وسیله هایپرونتیلیشن – درد – پریشانی هیجانی – یا برخی بیماریهای ریوی که با تبادل اکسیژن مداخله میکنند ایجاد میشود.

5 0

نظرات

نظرات :