اسیدوز تنفسی

۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد 18:29 | ghnazary

نظرات : 0

  اسیدوز تنفسی – اسیدوز تنفسی با pH پایین و افزایش در pCO2 مشخص میشود و ناشی از ناکارامدی تنفسی است یعنی برداشت ناکافی اکسیژن و دفع ناکافی دی اکسید کربن.این وضعیت توسط خیلی چیزها میتواند ایجاد شود مانند پنومونیه – بیماری انسداد مزمن تنفسی و ارامش بیش از حد توسط مواد مخدر.

5 0

نظرات

نظرات :