بیماری های ژنتیکی همراه با بیلی روبین بالا-بخش دوم

۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد 18:27 | PHAS

نظرات : 0

  سه سندروم اول معمولا خفیف و ملایم و وضعیتهای مزمنی هستند که تحت برخی شرایط میتوانند وخیم شوند اما در شرایط کلی مشکل جدی را ایجاد نمیکنند.برای مثال سندروم گیلبرت بسیار معمول است در حدود 1 از 6 نفر این بیماری ژنتیک را دارد اما معمولا افرادی که مبتلا هستند بیلی روبین بالا ندارند. سندروم کریگلر – نجار جدی ترین وضعیت است که نسبتا کمیاب است و برخی مبتلایان ممکن است بمیرند.

3 0

نظرات

نظرات :