تفسیر نتایج آنالیز گازهای خون

۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد 18:37 | ghnazary

نظرات : 0

  فشار کم اکسیژن به این معنی است که فرد اکسیژن کافی دریافت نمیکند در حالی که نتایجی که در محدوده نرمال قرار دارند به این معنی است که برداشت اکسیژن کافی است.دیگر اجزای آنالیز گازهای خون شامل pH و pCo2 و بی کربنات  به همدیگر مرتبط اند و نتایج باید با یکدیگر تفسیر شوند .برخی ترکیب نتایج اگر غیر طبیعی باشند نشانه وضعیتی هستند که سبب اسیدوز یا آلکالوز میگردند.

3 0

نظرات

نظرات :