بیماری های ژنتیکی همراه با بیلی روبین بالا-بخش اول

۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد 18:33 | PHAS

نظرات : 0

  چند بیماری مزمن ارثی می تواند سبب افزایش بیلی روبین در خون گردند این ها شامل -          سندروم گیلبرت -          سندروم دوبین – جانسون -          سندروم روتور -          سندروم کریگلر - نجار

4 0

نظرات

نظرات :