بیل روبین در ادرار

۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد 18:32 | PHAS

نظرات : 0

  آزمایش بیلی روبین همچنین در آزمایش آنالیز ادرار هم انجام میشود.بیلی روبین به طور طبیعی در ادرار وجود ندارد اما با این حال بیلی روبین کنژوگه محلول در آب است و ممکن است از بدن برداشت شده و به داخل ادرار در صورتی که نتواند به صفرا برود سرازیر گردد.وجود بیلی روبین در ادرار به این معنی است که کبد یا مجاری صفراوی مسدود است یا بیماری هپاتیت یا بیماری های دیگر وجود دارد.

3 0

نظرات

نظرات :