تفسیر نتایج گازهای خون - بخش دوم

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد 18:17 | ghnazary

نظرات : 0

  نتایج غیر طبیعی هر یک از اجزای گازهای خون مشخص کننده یک یا چند تا از موارد زیر میباشد. -          فرد اکسیژن کافی دریافت نمیکند -          فرد دی اکسید کربن کافی دفع نمیکند -          یک مشکلی در عملکردی کلیوی فرد وجود دارد  

3 0

نظرات

نظرات :