تفسیر نتایج گازهای خون - بخش اول

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد 18:16 | ghnazary

نظرات : 0

  مقادیر نرمال از یک آزمایشگاه تا آزمایشگاهی دیگر متفاوت است.همچنین به سطح ارتفاع از دریا بستگی دارد طوری که سطح اکسیژن خون فردی که بالاتر از سطح دریا زندگی میکند پایین تر است. نتایج آنالیز گازهای خون شریانی به خودی خود تشخیص دهنده نیستند.باید در ترکیب با نتایج دیگر آزمایش ها برای تشخیص مشکلات تنفسی – متابولیک و کلیوی استفاده شوند.

3 0

نظرات

نظرات :