آزمایشهای تشخیص آنمی- بخش ششم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۱ دي 5:56 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشهای تشخیص آنمی- بخش ششم     چندین تست آزمایشگاهی برای تشخیص آنمی وعلل آن ممکن است استفاده شود.که در ادامه فهرست شده اند. شمارش کامل خون (CBC) در هنگام آنمی بعضی از اجزای CBC ممکن است نتایج غیر طبیعی نشان بدهند شامل : - شمارش گلبولهای سرخ که معمولا پایین است. - مقدار هموگلوبین که پایین است. - مقدار هماتوکریت که پایین است. گسترش خون محیطی و آزمایش افتراق سلولهای خونی اگر نتایج CBC آنمی را تایید کند آنگاه با بررسی گسترش خون محیطی و افتراق سلولهای خونی آزمایش دنبال میشود که در این آزمایش سلولهای سفید خون شمارش میشوند.بررسی گسترش خون محیطی اطلاعات اضافی میدهد مانند شکل سلولهای سرخ و وجود سلولهای غیرطبیعی که به تشخیص و طبقه بندی آنمی کمک میکند. شمارش رتیکولوسیت این آزمایش اطلاعاتی راجع به شمارش سلولهای سرخ نابالغ خون را میدهد.هنگامی که فردی آنمی دارد نتایج این تست میتواند علت آنمی را مشخص کند و به طبقه بندی آن کمک کند.برای مثال یک فرد مبتلا به آنمی با یک شمارش پایین رتیکولوسیت بیانگر کاهش تولید سلولهای سرخ خون توسط مغز استخوان است. این مطلب ادامه دارد....  

4 0

نظرات

نظرات :