آنمي فقرآهن - بخش سوم

۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر 6:12 | ghnazary

نظرات : 0

 آنمي فقرآهن - بخش سوم   انواع آنمي آنمي ها را ميتوان بر اساس اندازه گلبول سرخ و غلظت هموگلوبين درون آنها توصيف كرد.اگر اندازه سلول خيلي كوچكتر از حالت طبيعي باشد به آن آنمي ميكروسيتيك و اگر خيلي بزگتراز حد نرمال باشد ،به آن آنمي ماكروستيك گفته ميشود.بطور مشابه اگرغلظت هموگلوبين خيلي كمتراز حالت طبيعي باشد به آن آنمي هايپوكروم واگر بيشترازحد طبيعي باشد به آن هايپركروم گفته ميشود. آنمي فقر آهن   در آنمي فقر آهن ، كمبود آهن منتهي به كاهش توليد هموگلوبين ميشود و سطوح پايين هموگلوبين منجر به توليد گلبولهاي سرخ كوچكتر و هايپوكروم ميشود نمونه هايي از آنمي فقر آهن را ميتوان در خونريزي هاي ، غذاهاي تهي از آهن و بيماريهايي كه جذب آن دچار مشكل ميشود را شاهد بود. اين مطلب ادامه دارد....

4 0

نظرات

نظرات :