,هورمونی,الایزا,کیت,آزمایشگاه,فاسکو
 
 
1 نظرات  تفسير CBC
  تاریخ : ۱۳۹۲ سه شنبه ۱ مرداد  [12:55]  

 

تفسیر بالینی آزمایش های هماتولوژی ( CBC )

CBC  

 معمولاً این آزمایش شامل اجزای زیر است:  

Hb, Hct, RBC count, WBC count, platelet, 5 MCV, 6 MCH, 7 MCHC, 8 RDW   

بحث ما بیشتر در خصوص تفسیر پارامترها و ایندکس‌های هماتولوژی است چون اغلب همکاران با شمارش RBC و WBCمیزان هموگلوبین و هماتوکریت آشنا هستند، لذا از MCV آغاز می‌نمائیم.  

 MCV : عبارت است از حجم متوسط گلبول‌های قرمز.   

 میزان طبیعی MCV = fl 96-80 اســـــــــــت fl] ( femtoliter) واحــــــد سنجش MCV بوده و معادل lit 15- 10 است .   

 نحوه اندازه‌گیری MCV دستگاههای هماتولوژی حجم تعداد زیادی از RBC ها را اندازه‌گیری کرده و میانگین آنها را محاسبه می‌‌نمایند.    

 تفسیر: با استفاده از MCV می‌توانیم گلبول‌های قرمز را از نظر حجم در سه گروه Normocyte ، Microcyte و Macrocyte قرار دهیم. RBC های محـــــــــــدودة fl 96-80 = Normocyte هستند، بالای 100 ماکروسیت و زیر 80 میکروسیت هستند.   

 •  برای اینکه بتوانیم MCV را درست تفسیر کنیم باید تغییرات آن را در دوره‌های مختلف زندگی بدانیم:  

 در بدو تولد MCV معادل fl 118-103 است، سپس به موازات رشد کودک MCV کاهش می‌یابد و در یک‌سالگی به کمترین حد خود می‌رسد و میزان آن به fl 8 ± 78 می‌رسد.

نکته: باید بدانیم که ایندکس های خونی در هر شخصی ثابت است و تغییراتش نباید از 1 ± تجاوز کند مثلاً اگر MCV فردی fl 85است، با آزمایش‌های متعدد باید بین fl 86-84 باشد و اگر فرضاً میزان آن 75 شود باید همه چیز مجدداً بررسی شود، با استفاده از فـــــــــــرمول DF 1 و Mentzen index در مطب می‌توان از MCVبرای تشخیص فقر آهن از تالاسمی استفاده کرد.  

 *اگر DF منفی بود تالاسمی و اگر مثبت بود فقر آهن است.

DF=MCV-RBC-(5 × Hb)-3.4  

 MI= MCV/RBC  

 •  اگر MI زیر عدد 13 باشد تالاسمی و اگر بالای عدد 13 باشد فقر آهن است.  

 MCV معدل اندازه RBC را به ما نشان می‌دهد؛ یعنی ممکن است اگر MCV فردی مثلاً fl 80 باشد، RBC کوچک، بزرگ، یا نرمال داشته باشیم ؛حال چه فاکتوری می‌تواند به ما نشان بدهد که چه میزان RBC های کوچک یا بزرگ داریم، این فاکتور RDW نام دارد.  

 RDW در واقع دامنه پراکندگی حجم RBC ها را به ما نشان می‌دهد.    

 مثال: در دو گروه درسی نمرة چهار دانشجو عبارتند از 20-20 و 0و 0و در گروه دیگر 10-10-10-10 است معدل هر دو گروه 10 است همان چیزی که MCV به ما نشان می‌دهد. اما گروه اول و دوم با هم خیلی فرق دارند ما با S.D یا انحراف معیار می‌توانیم تفاوت این دو را کشف کنیم. در گروه دوم انحراف معیار صفر و در گروه اول انحراف معیار 10 است. بنابراین MCV معدل را به ما می‌گوید ولی RDW انحراف معیار را به ما اعلام می کند. در دستگاه‌های اتوماتیک این انحراف معیار حجم به صورت درصدی از میانگین بیان می‌شود و همانطور که می‌دانیم بیان انحراف معیار بصورت درصدی از میانگین را Coefficient of Variation می‌گویند که عبارت است از 100 × CV= RDW= SD/MCV لذا RDW که دستگاه آنرا بصورت CV محاسبه می‌کند، نشان می‌‌دهد که چقدر پراکندگی از نظر حجم RBC ها وجود دارد. به عبارت دیگر RDWمعیاری است برای Anisocytosis .   

 تفسیر RDW   

 RDW بطور نرمال زیر 15% است، هرگاه میزان آن بالا رود نشان دهنده آنیزوسیتوز 1 است.  

 وقتی در جواب  بیمار ( Report sheet ) هیپوکروم میکروسیتیک آنمی وجود داشته باشد، دو تشخیص افتراقی داریم :  

 • 1. آنمی فقر آهن  

 • 2. تالاسمی مینور  

 حال اگر RDW بالا باشد (بیشتر از 15%)، به نفع فقر آهن و اگر پایین باشد به نفع تالاسمی مینور است.  

 در برخی مقالات RDW بالا بعنوان یک اخطار اولیه است برای شروع یک آنمی فقر آهن.  

 اگر RDW بین 18-15% باشد، آنیزوسیتوز 1 + است.  

 اگر RDW بین 22-18% باشد، آنیزوسیتوز 2 + است.  

 اگر RDW بیش از 22% باشد، آنیزوسیتوز 3 + است.  

 •  حال اگر MCV بالا باشد و RDW هم بالا باشد یعنی اینکه : 1) RBC ها ماکروسیتیک هستند 2) اختلاف در اندازه‌ها هست. چه تشخیص افتراقی مطرح می‌شود؟ جواب: آنمی مگالوبلاستیک.   

 •  حال اگر MCV بالا ولی RDW طبیعی بود، یعنی اینکه: 

 1) RBC ها ماکروسیتیک هستند 

 2) اختلاف در اندازه ندارند. چه تشخیص‌های افتراقی مطرح می‌شود؟

  1. Aplastic anemia
  2. Anemia of liver dix

Mean Cell Hemoglobin : MCH  

 میانگین میزان RBC Hb ها را نشان می‌دهد.  

 میزان نرمال: 27-31 pg (Pico gram=10 -12 gr)  

 HDW ) 1 :  

 (دامنه پراکندگی هموگلوبین RBC ها و یا انحراف معیار Hb ) .   

 میزان نرمال :HDV 3.4  

 اگر در فردی HDW کمتر از 4/3شد، یعنی RBC ها از نظر وجود هموگلوبین یکدست هستند و اگر HDW بالاتر از4/3 باشد، یعنی RBC ها از نظر محتوای هموگلوبین مختلف هستند (Anisochromia ). مثال این حالت در ٍ Sideroblastic Anemia است و یا در فقر آهن و در ترانسفیوژن می‌باشند.   

 MCHC : یعنی میزان هموگلوبین در حجم مشخصی از RBCها  

 میزان نرمال 33-37% gr .  

 •  یکی از شاخص‌های کمبود آهن کاهش MCHC است و ما در هر بیماری که MCHC را پایین دیدیم، باید به فکر آنمی فقر آهن بیافتیم و هر گاه MCHC بالا بود، باید به فکر spherocytosisباشیم.  

 MPV 2 : حجم متوسط پلاکتی

میزان نرمال: 7.2-11.1 fl  

 برای تفسیر MPV باید همیشه شمارش پلاکتی را در

نظر بگیریم.   

 میزان نرمال شمارش پلاکت:

mm 3 / 10 3 ×400- 150× 100  

 تفسیر MPV  

 الف) حالت اول: PLT بالا، MPV پایین: در برخی بیماری‌ها مثل بیماری‌های کلاژن واسکولار و برخی نئوپلاسم‌ها مثل کانسرBreast ، بیماری هاچکین 2 و برونکوژنیک کارسینوما 3 و برخی نئوپلاسم‌های مخفی این حالت دیده می‌شود.  

 ب) حالت دوم: PLT بالا، MPV بالا: این حالت معیاری برای بیماری‌های میلوپرلیفراتیو مثل CML ، میلوفیبروز، PVC ، Essential thrombocytemia می‌تواند باشد.  

 در این بیماری‌ها پلاکت‌ها به علت نقص در stem cell بزرگ، غول‌آسا و دارای کمبود گرانول ( Hypogranular ) می‌شوند و در لام بصورت توده‌های بزرگ همراه با پاهای کاذب دیده می‌شوند.  

 حالت سوم: PLT پایین، MPV بالا: (یعنی thrombocytopenia) مثــــــــلاُ PLT= 70/000 و MPV= 16 fl  

 مثال شایع این حالت:  

 از بین رفتن پلاکت‌ها در خون محیطی مثل ITP 4 که مگاکاریوسیت‌ها پلاکت‌های جوان را که size بزرگتری دارند، به خون محیطی می‌‌فرستند.

بیماری برنارد سولوئر 5 (دارای خونریزی و ترومبوسیتوپنی ارثی).  

 • 1. Gray Plateler syn

may hygglin dix   

 حالت چهارم: PLT پایین، MPV پایین یا نرمال: که در این حالت مغز استخوان تنبل است و نمی‌تواند پلاکت کافی بسازد مثل آنمی آپلاستیک. کلاً در بیماری که ترومبوسیتوپنی دارد، دو بیماری در تشخیص افتراقی بیشتر مطرح است و MPV به مادر تشخیص کمک می‌کند:  

 الف) ITP

ب) آنمی آپلاستیک  

 یعنی اگر MPV بالا بود، به نفع ITP و اگر MPV نرمال یا پایین بود، به نفع آپلاستیک آنمی است.  

 PDW : Platelet Distribiution Width : (دامنه پراکندگی حجم پلاکت)  

PDW  : معیاری است که کوچک یا بزرگ بودن پلاکت‌ها را به ما نشان می‌دهد. (مثل RDW ). 

 

مقدار طبیعی آزمایشات تشخیص طبی

نرمال آزمایش های CBC و بیوشیمی خون و ...


  نرمال CBC  گزارش                           M.KH

نرمال

 

TEST

آزمایش

40- 51درصد  

مردان

HCT

هماتوکریت

37- 46 درصد

زنان

HCT

هماتوکریت

31- 43 درصد

کودکان

HCT

هماتوکریت

13.2 - 16.5

مردان

HB

هموگلوبین

12-15.2

زنان

HB

هموگلوبین

11-14.3

کودکان

HB

هموگلوبین

4.3 - 6.2میلیون

مردان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

3.8- 5.5میلیون  

زنان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

3.7- 5.3 میلیون

کودکان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

هزار 10 - 4.1

-

WBC

شمارش گلبولهای سفید خون 

N=50 -70 L=25- 40

M =3 - 8E =1- 4

B =0-1

بزرگسالان

D.WBC

شمارش افتراقی گویچه ای سفید

هزار 450 - 140

 

PLT

شمارش پلاکت ها

82 - 102

مردان

MCV

میانگین حجم یک گویچه قرمز

78 -101

زنان

MCV

میانگین حجم یک گویچه قرمز

27- 31

-

MCH

غلظت هموگلوبین یک گویچه قرمز

31- 35

-

MCHC

میانگین هموگلوبین یک گویچه قرمز

11.5-14درصد 

-

RDW

گستره تغییرات اندازه گویچه های(قرمز(آنیزوسیتوز
0 4 4


admin۱۳۹۲ سه شنبه ۱ مرداد[13:12]
با سلام، راه اندازي وبلاگ علمي تان را به شما تبريك مي گوئيم.


نظرات :
نام کاربری :
نام رمز :
 

آدرس این وب لاگ
 
مهدی برات پور
mehdi_labrator
آرشيو نوشته ها
پیوندها
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

برگ سدر, انافیلاکتیک, تارگت, تفسیر, سالیسیلات, وراثتی, TRAP, تامین داروی اینترفرون بتا, لوازم, گلبولین, ناوداني, تومورشناسی, کونژوگه, ویروسها, ویروس, درمان انگل‌های موضعی , میکروسکوپ, سمپلینگ معکوس, غربالگری, دترژنتهای, japonicum, تلسکوپیک, Neutrophil, اطلس رنگی اسپرینگر Springer, D-Dimer, کاندیدا, موتاسیونها, مصرف مکمل ویتامین D , انواع کورتون‌ ها, بيوتروريستي, میکروسکوپ, پرفسور بالتیمور, هرپس, لومبار, جراحی‌های زیبایی, كيت هاي هپاتيت, پشه, توكسوپلاسما, تريكوموناس, نقص کروموزومی, چرا پروتئوس سوارمینگ دارد, مجله American College of Cardiology , ردیابی, بازهاي پورين, مامانسونی, میکروسیتوز, ابرمغناطيسي, اسمولالیته, Tyrosine, Escherichia, پژوهشی, myeloblastic, باكتري, کلریدریک, لکوسیتی, پژوهشکده, عوامل اتوایمیون یا عوامل ایمیون , گونادوتروپین, لیوفیلیزه, رپرسورفاژ, توكسوپلاسموز, زخم معده , کراک, پالايشگاههاي, آنژیو, اورامین, مالتیپل, انكوباتور, cathepsin, کولامین,