۱۳۹۳ دوشنبه ۶ بهمن 20:11 | ziafati

نظرات : 0

 آزمايشگاه مرکزی دکتر رستگار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تھران با ھمکاری انجمن ھای علمی-دانشجويی بيوتکنولوژی و ميکروبيولوژی کارگاه دو روزه عملی زير را برگزار می نمايد اصول PCR و انواع آن، عيب يابی و طراحی پرايمر پنج شنبه ٩٣/١١/٩ تئوری ھمه گروه ھا جمعه ٩٣/١١/١٠ (عملی گروه ١-مخصوص داوطلبين شھرستان) (٢ گروه عملی) ٩٣/١١/١۶ شنبه پنج (٣ گروه عملی) ٩٣/١١/١٧ جمعه  دانشجويان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تھران ٧۵،٠٠٠ تومان  ساير دانشجويان ٩٠،٠٠٠ تومان سایرین تومان ١۵٠،٠٠٠ مھلت ثبت نام تا چهارشنبه 8 بهمن ماه 1393 ظرفيت کارگاه محدود و الويت با ثبت نام کنندگان اوليه خواھد بود  در پايان دوره به شرکت کنندگان گواھی نامه دو زبانه اعطا خواھد شد لطفا فرم ثبت نام را از http://upir.ir/93dey/1.doc دانلود کرده و پس از تکميل به ھمراه تصوير فيش واريزی به شماره حساب ٠٠٣٣٣٢٧٠٢١ بانک تجارت شعبه کاوه تھران کد ٣٣١ بنام سيد مھدی قمصری و عليرضا باھنر به نشانی ايميل rastegarlab@gmail.com ارسال کنيد