داروهای مبتنی بر SiRNA

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۰ بهمن 21:15 | pejman22

نظرات : 1

 بعد از گذشت  دو دهه   از آشکار شدن مکانیسم خاموش کردن ژن به واسطه siRNA   ، سرانجام داروهای   مبتنی بر siRNA وارد  بازار دارویی شدند.   در حال حاضر سه داروی  patisiran،  givosiranو   lumasiran مورد تایید سازمان غذا و دارو ماهیت siRNA دارند . 7 داروی  دیگر مبتنی بر siRNA نیز در حال بررسی در مطالعات clinical trial   می باشند .  در سال 2018 ،  patisiran ، اولین داروی  siRNA   برای درمان آمیلوئیدوز ترانستیریتین ارثی (hATTR) مورد تایید قرار گرفت  . در سال 2019 ، givosiran برای درمان پورفیری حاد کبدی تأیید شد و در سال 2020 ، lumasiran برای درمان  هیپراگزالوری  اولیه نوع 1 تأیید شد. منبع :    •  Zhang MM, Bahal R, Rasmussen TP, Manautou JE, Zhong X-b. The growth of siRNA-based therapeutics: Updated clinical studies. Biochemical Pharmacology. 2021:114432.