َّبيو مارکر ّFABP )Fatty Acid Binding Protein)

۱۳۸۹ دوشنبه ۲۶ مهر 21:18 | jaleh

نظرات : 2

  داراي چندين ايزو انزيم مي باشد از جمله  Brain-FABP   ,Liver-FABP  , Intestinal-FABP ,Heart-FABP..... که بيو مارکر H-FABPبه ميزان فراواني در عضلات قلبي وجود دارد بنابراين در اسيب عضلات قلبي ازاد شده و وارد جريان خون مي شود. بيو مارکر  H-FABPيک پروتيئن سبک سيتو پلاسمي بوزن 14.9kd است که در برداشت و جذب اسيد هاي چرب ازاددر سلولهاي قلبي نقش ايفا مي کند. ظرف 1-3 ساعت بعد از هر گونه اسيب قلبي افزايش يافته و در عرض 6-8 ساعت به بيشترين مقدار خود  مي رسد و ظرف 12-24 ساعت به ميزان طبيعي باز مي گرددوبه همين دليل امروزه بعنوان يک مارکر اوليه در بيمار يهاي قلبي به حساب مي ايد . در مطالعاي که بروي 1080 نفر بيمار مراجعه کننده با درد قفسه سينه در يک بيمارستان انگلستان انجام شد,به نظر مي رسد که در بيماراني که ميزان H-FABP در سرم انها افزايش يافته است حتي اگر نتيجه ي ازمايش ترو پونين منفي باشد ,احتمال بروز عوارض قلبي زياداست .در حال حاضر در صورت منفي بودن ترو پونين معمولا بيماران مرخص مي شوند در حاليکه با سنجش H-FABPمي توان افراد پر خطر را تحت مراقبت بيشتر قرار داد.  

cystatin

۱۳۸۹ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت 23:19 | jaleh

نظرات : 4

مارکري که بطور گسترده جهت ازمايش  عملکرد کليه و  ارزيابي بيماريهاي کليوي  مورد استفاده قرار مي گير دGlomeral  filteration rate  است . GFRبر اساس کرا تينين اندازه گيري مي شود که ميزان  کراتينين با توجه به سن ,جنس ,نژاد , رژيم غذايي ,توده ماهيچه ايي در افراد متفاوت است به همين دليل همواره  نياز به مارکر مناسبت تري  از کراتينين وجود داشت که  امروزه  cstatin c بهتيرين مارکر شناخته شده است. cystatin c چيست؟ cystatin c مهار کننده سيستئين پرو تئيناز بوده و مولکول کوچکي است بوزن 13/260 Da که ترکيبي از عامل غير glycosylatedو يک زنجيره پلي پيتيد است که اين زنجيره از 30 اسيد امينه تشکيل شده است. اين ماده توسط سلولهاي هسته دارتوليد مي شود و در اغلب مايعات بدن مانند شير ,سرم,مايع مفصلي و.. يافت مي شود و همچنين توسط گلو مرولها فيلتر مي شود البته مقداري از ان نيز باز جذب مي شود و مقدار مازاد ان از طريق ادرار دفع مي شود. بنابراين بهترين مارکر جهت ازمايش عملکرد کليه و ارز يابي بيماريهاي کليوي در مراحل اوليه است . cystatin c اندازه دقيقي ازGFR  مي دهد بدون اينکه عوامل مداخله گر مانند   کراتينين داشته باشد(در بدن به نسبت ثابتي توليد مي شود) , و سريع تر از کراتينين مي توا ن توسط ان بيماري را تشخيص داد زيرا کراتينين زماني که حود 50 درصد GFR از دست رفته باشد هم چنان نرمال است. cystatin c در ارتباط با Microalbuminuria مي باشد که مار کر مهمي جهت تشخيص بيماري کليوي در افراد ديابتي است و همچنين در بيماريهاي قلبي و عروقي از انجا که اختلال در کليه يک ريسک فاکتور غير مستقل است بنابراين سيستا تين  يک ما رکر پيش بيني مرگ و مير در اين بيماران است. هم چنين در شيمي درماني , پيوند اعضا ,پره اکلامپسي وبيماريهاي رو ما توئيدي..  بنا براين سيستاتين پيش از بروز علائم کليوي قادر به تشخيص بيماري کليوي است. در سو ئد از cystatin c براي تشخيص امراض کودکان و بزرگسالان در غالب کلينيک ها استفاده مي کنند.

HbA1C

۱۳۸۹ يکشنبه ۲۲ فروردين 20:4 | jaleh

نظرات : 2

ساختمان و متابولیسمHbA1Cهموگلوبین یکی از پروتئین های داخل گلبول قرمز است که وظیفه حمل اکسیژن در خون را به عهده دارد،هموگلوبین مانند تمام پروتئین های دیگر بدن با قند ها از جمله گلوکز ترکیب می شود. بنا براینHbA1C به عنوان همو گلوبینA که به طور غیر قابل برگشت در یک یا دو ناحیهN  ــ ترمینال والین زنجیره بتا مولکول هموگلوبین چهار زنجیره ای گلیکوزیله گردیده است ,که ممکن است شامل هموگلوبینی که در محل لیزین(ولی نه به تنهایی)نیز گلیکوزیله شده, بشود. از انجایی که نیمه عمر گلبول های قرمز ۱۲۰روز است ,بنابراینHbA1C با کنترل قند خون در عرض ۲ تا ۳ ماه گذشته در ارتباط است. این ازمایش نشان می دهدکه برنامه کنترل دیابت فردتا چه حدموفقیت امیز بوده است و مزیت دیگر این ازمایش این است که مشکلاتی مانند :بالا بودن قند خون بعد از غذا و یا در طول شب را که گاهی توسط ازمایشFBS قابل تشخیص نمی باشد را به خوبی شناسایی میکند. کاربرد بالینی و اندازه گیریHbA1C افزایش یا کاهش به میزان یک درصددر مقدار HbA1Cنشان دهنده افزایش یا کاهش در حدود ۳۰تا۳۵ میلیگرم درصددر متوسط قند خون در طی یک الی دو ماه گذشته می باشد،در افراد بدون سابقه دیابت HbA1C بین ٪۴تا ۶ ٪ می باشد و در افراد دیابتی کمتر از ۷.۵٪ نشان دهنده کنترل خوب دیابت می باشد و بین ۷.۶٪تا۹٪ قابل قبول است و بیشتر از۹٪نشان دهنده این است که باید در روش درمان تجدید نظر کرد. این ازمایش گر چه برای تشخیص دیابت مفید نمی باشد، اما برای ارزیابی کنترل طولانی مدت دیابت و چگونگی روند درمانی بسیار مفید است، انجمن دیابت امریکابررسی سطحHbA1C را هر سه تا شش ماه جهت کنترل قند خون پیشنهاد می کند. این ازمایش رادر هر ساعتی از شبانه روزمی توان  انجام داد و نیازی به ناشتا بودن ندارد, ولی در مواردی که فرد کسالتی دارد, احتمال می رود به صورت کاذب بالا رود, بنا براین بهتر است ,انجام ازمایش به روز های بعد مو کول شود ،  در بیماریهای همولیتیک و سایر بیماریهایی که طول عمرگلبول قرمز کاهش می یابدمیزان HbA1C نیز کاهش پیدا خواهد کرد. روش های اندازه گیریHbA1C  شامل :کروماتوگرافی با تعویض یون ,الکتروفورز ,متمرکز شدن ایزوالکتریک ,کالریمتری, روشهای ایمونولوژیک،اسپکتروفتومتری،رادیو ایمنواسی که روش مرجع اندازه گیری ان HPLCو متد ارجح کروماتوگرافی وکالریمتری میباشد.

copeptin

۱۳۸۸ شنبه ۲۲ اسفند 15:3 | jaleh

نظرات : 3

کوپپتين يک گليوکوپپتيد متشکل از 39 اسيد امينه است که قسمتc-terminal  پيشساز ارژنين وازوپرسين را تشکيل مي دهد. نقش اساسي سيستم ارژنين وازوپرسين در تنظيم پاسخ اندو ژنيک به استرس از دير باز شناخته شده است.اما به علت نيمه عمر محدود ارژنين وازو پرسين تاکنون استفاده تشخيصي از ان به عمل نيامده است.اما کوپپتين ثبات بيشتري دارد و بعنوان مارکري ,که بلا فا صله بعد از انفار کتوس قابل تشخيص مي باشد کاربري يافته است.در مطالعات اخير که بروي 478 بيمار انجام شده است کساني که هر دو مارکر ترو پونين و کوپپتين در انها منفي است با قطعيت 99.7% مشکلي نداشته و بيمار مي تواند مرخص شود.

homocystein

۱۳۸۸ شنبه ۱۵ اسفند 19:30 | jaleh

نظرات : 4

 هو مو سیستئین یک اسید امینه حد واسط حاوي سولفور  می باشد که طی تشکیل اسید امینه سیستئین از اسید امینه ضروری متیونین به صورت یک محصول میانی به وجود می اید. متيونين خود يکي از اسيد هاي امينه ضروري بدن است که از طريق مواد غذايي مانند گوشت، پنير ،مرغ و .......وارد بدن مي شود که پس از جذب در بدن طي پروسه اي به فرم فعال يعني اس ـادنوزيل متيونين ـــمهم ترين جسم دهنده متيل ــ تبديل مي شود .                                                                                                                                    متيونين     -------->       هموسيستئين ---------->   سيستئين  تبدیل هوموسیستئین به متیونین به کمک کوانزيم کوبال امين و اسيد فوليک صورت می گیرد ،بدین ترتیب که يک ريشه متيل به هوموسيستئين انتقال داده مي شود و هو مو سیستئین به متيونين تبديل مي شود , (s-ادنوزيل متيونين مهم ترين دهنده ي گروه متيل در تعداد زيادي از واکنش هاي بيو لوژيک مي باشد با کسب يک گروه متيل از 5-تترا هيدرو فولات هومو سيستئين به متيونين  تبديل مي شود)و همچنينتبدیل هو مو سیستئین به سیستئین توسط انزیم سیستاتیون ـ بتا ـ سنتتاز صورت می گیرد , بدين صورت که هومو سيستئين با سرين توسط اين انزيم ترکيب شده و سيستا تيون تو ليد مي شود, که سيستا تيون توليد شده بصورت غير قابل برگشت تجزيه شده و به سيستئين و گلو تا تيون تبديل مي شود. علل افزايش هومو سيستئين :  کمبود اسيد فوليک و کوبال امين و نقص در انزیم سیستاتیون ـ بتا ـ سنتتاز سبب افزايش ميزان هو مو سيتيئن درخون و ادرار مي شود.هومو سيستئين پلاسما با بالا رفتن سن افزايش مي يابد و مقدار ان در مردان بيشتر از زنان داراي سن مشابه  مي باشد. سطح هو مو سيستئين پلا سما تا سن 65-60 سالگي افزايش خطي نشان داده ولي بعد از اين سنين با شدت بيشتري افزايش يافته که اين افزايش به ازاي هر ده سال سن حدود 19% تا 1 ميکرو مول مي باشد.در 15 - 5 درصد موارد فاکتورهاي ژنتيکي نيز دخالت دارند در بعضي از کشور هاي اروپايي ناقلان همو زيگوت يک واريانت حساس به دما از متيلن تترا هيدرو فولات ردوکتاز يافت شدند, که اين مسئله ناشي از يک موتاسيون نقطه اي در نوکلئوتيد667 ميباشد  ,در اين افراد فعاليت انزيم ذکر شده به ميزان 70% کاهش مي يابد .ناقلان اين موتاسيون به ويژه به کمبود فو لات حساس بوده و يک افزايش 25 درصدي در هوموسيستئين پلا سما و ادرار دارند. عوارض ناشی از افزایش هو مو سیستئین : هو مو سیستئین هر چند که در متا بولیسم طبیعی بدن نقش دارد اما افزایش  ان نیز خطراتی را ایجاد می کند ،هو مو سيستئين يک ريسک فاکتور است زیرا افزایش سطح ان با ساختار کلاژن تداخل می کند(کلاژن جزئی از استخوان ،بافت و غشای پایه عروق خونی است) هو مو سیستئین سبب بروز بیماری های  مختلفی می شود از جمله :اسیب به سطح داخلي عروق  خونی به دليل توليد سوپر اکسيد و پراکسيد هيدروژن،تسهيل در تجمع پلاکتي(توسط فرم فعال هو مو سيستئين بنام تيو لاکتون هو مو سيستئين ايجاد مي شود) ،ايجاد اختلالات انعقادي و تشکيل لخته ،ايجاد تصلب شرايين ،کاهش عملکرد مغز در افراد مسن و اسیب به شبکیه چشم که بنا به گزارش ساینس دیلی،محققان با قرار دادن لایه های شبکیه چشم در معرض سطوح بالای هومو سیستئین در یافته اند شبکیه در این شرایط به شدت تخریب می شود. بنا براین هو موسیستئین مرتبط با حمله قلبن ،سکته مغزی،الزایمر و از دست دادن بینایی است.  کاهش هو مو سیستئین: استفاده از مواد غذایی که حاوی ویتامین های گروهB هستند مانند :غلات سبوس دار ،حبوبات ،سبزیجات برگی شکل..........واستفاده از مکمل های فولات مانند اسید فولیک ،B6,B12 هم چنین روی در کاهش هو مو سیستئین موثر هستند. روی مانند  ویتامین های گروهB عامل ضروری برای درستی عملکرد انزیم های متابولیزه کننده هو مو سیستئین می باشد و از انجایی که بدن فاقد ذخیره روی است وجود ان در غذای روزانه(پسته،بادام،گوشت،گردو...) ضروری استروش هاي اندازه گيري: روش هلي متفاوتي وجود دارد ولي بهترين روش ها روش ايمنو لوژيک و  تکنيک هاي ارزيابي معمولي بر پايه (کروماتو گرافي مايع با فشار بالا) مي باشد.اين دو روش در بيماران هماهنگي خوبي را نشان مي دهد ,اما در اشخاص ممکن است تفاوت هاي قابل توجهي داشته باشد. به هر حال رويکرد معمول اين است که بعد از مرحله احيا هو مو سيستئين توتال پلاسما  را که شامل فرم ازاد و  فرم متصل به البومين است اندازه گيري مي شود.