دلايل نوسان TSH

۱۳۸۹ سه شنبه ۱۶ آذر 20:3 | pi

نظرات : 1

5-تغيير در عادات غذايي: توقف يا شروع به مصرف غذاي پر فيبر در ميزان جذب هورمونهاي تيروئيدي موثر ميتواند باشد. غذاي پر فيبر جذب هورمونهاي تيروئيدي را كاهش ميدهد. 6-مصرف كلسيم وآهن:فاصله بين مصرف كلسيم وهورمونهاي تيروئيدي 4-12 ساعت ودر مورد آهن 2-4 ساعت  توصيه ميشود. مصرف همزمان هر كدام از اين قرصها با داروهاي تيروئيدي باعث كاهش جذب هورمون ميگردد. 7-غذاهاي گواتروژنيك:غذاهايي مثل انواع كلم-تربچه و... ميتوانند سبب افزايش TSH گردند. 8-تغيير فصل:در زمستان مقدار TSH افزايش ودر تابستان كاهش مي يابد.با افزايش سن مقدار اين تغييرات فصلي شديدتر است.برخي از اطبا به اين نكته توجه كرده وبا تغيير فصل مقدار دارو را تغيير ميدهند.  

دلايل نوسان TSH

۱۳۸۹ يکشنبه ۱۴ آذر 19:10 | pi

نظرات : 2

دلايل نوسان TSH در بيماران تيروئيدي 1-تغيير دوز دارو 2-قدرت و پايداري دارو: داروهاي تيروئيدي از نظر قدرت وپايداري يكنواخت نيستند.يك دارو باشماره ساخت به خصوص از يك كارخانه ممكن است با شماره ساخت ديگر همان دارو از نظر قدرت تاثير يكسان نباشند وباعث نوسان در TSH بيمار گردند پس بهتر است خريد دارو از يك سري به ميزان كافي باشد. 3-نوسان در كار آزمايشگاهها: بين نتايج گزارش شده ازآزمايشگاههاي مختلف تا حدودي اختلاف مشاهده خواهد شد .البته اين اختلاف بسيار فاحش نميباشد 4عدم تنظيم وقت مصرف دارو : بهترين زمان مصرف داروهاي تيروئيدي يك ساعت قبل از صبحانه ميباشد مصرف غذا به همراه دارو ميتواند با ايجاد تغيير در حلاليت دارو ويا اسيديته معده سبب تاخير ويا كاهش جذب دارو گردد .