نوشته ها

  • این یک دیوارنویسی امتحانی است. از صبر و شکیبایی تان پیشاپیش سپاسگزاریم.

    ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن | 17:33 | phasco

  • پروردگارا به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند؛ گریه کنم برای کسانی که هیچ گاه غم من را نخوردند؛ لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم ننواختند و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند... ***************************************************************************************************************************************************************************************************** و من در ستاره باران خدا ستاره تو را ندارم... حضور آرامت مدت هاست در کنارم نيست... لبخند شيرينت را ندارم... وقتی تنهای تنهايم و ياد تو تنها مهمان شب های بی صبح من است، من می مانم و ياد تو و دلی پر درد...

    ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۳ شهريور | 0:6 | biochemist68