تبادل ژنتيكي بين باكتري ها | Conjugation

تبادل ژنتيكي بين دو باكتري: در كنژوگاسيون باكتري ها داراي پيلي جنسي بوده و با اتصال از طريق اين پيلي ها به يكديگر اقدام به مبادله ژنتيكي مي كنند. در اين شرايط بخشي از پلاسميد يا كل آن از باكتري F+ به باكتري F- منتقل مي شود.

مشاهده
Mutagens

انواع مواد جهش زاو مکانیسم های ایجاد موتاسیون در ماده ژنتیکی

مشاهده
Transposons

نحوه انتقال عناصر ژنتیکی مانند ترانسپوزون ها از قطعه ای به قطعه دیگر.

مشاهده
Southern Blotting

شناسایی DNA به کمک تکنیک ساترن بلات با استفاده از پروب های رادیو اکتیو

مشاهده
انقباض عضله/Muscle Contraction

مکانیسم انقباض عضله/چگونگی منقبض شدن عضله

مشاهده
سیستم ایمنی/Immune System

سدهای دفاعی بدن در برابر عوامل خارجی و بیماریزا و چگونگی عمل آن‌ها

مشاهده
Genechip

Genechip

مشاهده
AlphaHelix

ساختار مارپيج آلفا در پروتئين ها و چگونگي ارتباط هاي يوني در آن

مشاهده
Nanoparticles

استفاده از ذرات نانو در تشخیص سلول های سرطانی

مشاهده
Replication

Replication

مشاهده
Glucose

Glucose

مشاهده