سد چم گردلان در شهرستان ملكشاهي

سد چم گردلان

خنده به دلمردگي زمين