دوش و چشم شوي اضطراري در آزمايشگاه | Safety Showers and Eye Washes

نحوه استفاده از دوش و چشم شوي اضطراري هنگام كار در آزمايشگاه

مشاهده
هود ايمني در آزمايشگاه | Laboratory Hoods Safety

چگونگي به كار گيري هود هاي ايمني در آزمايشگاه به منظور حفظ سلامتي پرسنل

مشاهده
واسطه هاي بيوشيمي در پيام رساني باكتري ها| Biochemical cascade mechanism how bacterial quorum senses

عوامل شيميايي و ژنتيكي دخيل در پيام رساني باكتري ها و مفهوم كروم سنسينگ

مشاهده
كنژوگاسيون|Conjugation

ارتباط بين دو باكتري و تبادل اطلاعات ژنتيكي طي روند كنژوگاسيون

مشاهده
ژل الكتروفورز|SDS-PAGE Gel electrophoresis

مكانيسم الكتروفورز بر روي ژل و اساس حركت پروتئين ها در اين سيستم

مشاهده
واكنش زنجيره ايي پلي مراز |PCR

مراحل مختلف واكنش زنجيره ايي با استفاده از آنزيم پلي مراز

مشاهده
واكنش زنجيره ايي پلي مراز كمي|Real Time PCR

مقايسه دو روش PCR و Real Time PCR از نظر حساسيت متد

مشاهده
بیان ژن|Gene Expression

نسخه برداری از ژنوم و مراحل سنتز پروتئین در سلول یوکاریوتی

مشاهده
تنفس سلولي|Cellular Respiration

زنجيره انتقال الكترون در تنفس سلولي

مشاهده
آلرژي|Allergy

مكانيسم ايجاد آلرژي در اثر تحريك ماست سل ها و توليد IgE

مشاهده