cryptosporidia

A cyst of Isospora belli is present in this acid fast stained preparation from a stool specimen

نظرات تفسیری کاربران

 • این تصویر یک کیست ایزوسپورابلی است که با اسید فست رنگ امیزی شده است   این انگل در مدفوع  میباشد این انگلها 2تا 4میکرومتر اندازه دارند با رنگ امیزی ماسون هسته گرد قرمز رنگ و سیتوپلاسم ابی دارند

  1391/09/05 | manizhe

  4

 • یک کیست مربوط به ایزوسپورا بلی در نمونه مدفوع رنگ آمیزی شده.پس از خوردن غذای آلوده به ااسیست های اسپروله ایزوسپورا بلی، اسپروزوئیت ها در دستگاه گوارش خارج شده و وارد اپی تلیوم روده می شوند و در سلول های اپی تلیال روده شیزوگونی و اسپروگونی انجام می دهند پس از چندین دوره شیزوگونی اسپورهای نابالغ ایجاد شده و اُاُسیست داخل لومن روده می شود و همراه با مدفوع از بدن فرد بیمار خارج می شوند و ااسیست در محیط بیرون در شرایط مساعد اسپروله شده و سیکل تکرار می شود.

  1391/09/12 | farzaneh28

  2

 • تصویر بالایک کیست ایزوسپورا بلی را که بوسیله اسید فست رنگ امیزی شده است  نشان می دهد-محل این انگل در مدفوع  است و این انگلها 2تا 4میکرومتر اندازه دارند با رنگ امیزی ماسون هسته بصورت گرد قرمز رنگ و سیتوپلاسم ابی رنگ می گیرد.

  1391/09/17 | farhad

  2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.