HYPERSEGMENTATION

Nucleus’ shape: number of lobes in segmented neutrophils is higher than 5. Occurrence in blood: normally not present. Comment: Two mature neutrophils. One (on the left) is hypersegmented and has megaloid appearance. Staining: Pappenheim Magnification:

نظرات تفسیری کاربران

  • هرچه سلول نوتروفیل  بالغتر شود تعداد لوب های هسته افزایش می یابد وتا5 عدد میرسد.اگر بیش از 5درصد نوتروفیلها بیشتر از 5 لوب داشته باشند بایستی به کمبود ویتامین ب 12 یا اسید فولیک شک کرده و نیز از نظر انمی مگالو بلاستیک بررسی کرد.

    1391/09/05 | farhad

    2

  • گاهی اوقات مشاهده می شود که بیش از 5درصد کل نوتروفیلهای خون محیطی دارای هسته هایی با 5 لوب یا بیشتر از 5 عدد است و معمولا اندازه این نوتروفیلها نیز بزرگتر از حد معمول می باشد به این حالت Neutrophilic Hypersegmentation می گویند که در دو مورد مشاهده می شود : 1- در آنمی مگالوبلست علاوه بر تغییراتی که در گلبول قرمز مشاهده می شود ، هایپرسگمانتاسیون هسته نوتروفیلها، ائوزینوفیلها و بازوفیلها نیز وجود دارد 2- در هایپرسگمانتاسیون ارثی که به صورت اتوزمال غالب منتقل می شود و در آن اکثریت نوتروفیلهای این افراد دارای هسته های 5 یا بیشتر هستند . در این افراد هیچگونه اختلال عملکرد نوتروفیلی مشاهده نشده است.

    1391/09/19 | Afsaneh Poursalehi

    1

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.