NEUTROPHILS – VACUOLISATION

Occurrence: normal mature neutrophil leucocytes may contain single small vacuoles in cytoplasm Comment: Small vacuoles in a neutrophil leucocyte with fine neutrophilic granulation. Also anizocytosis of erythrocytes. A single spherocyte and a polychromatophilic cell are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000

نظرات تفسیری کاربران

  • واکوئل ها ممکن است در هسته و سیتوپلاسم لکوسیت ها تشکیل شوند.به خصوص در مونوسیت ها و نوتروفیل ها در زمانیکه نمونه ضد انعقاد EDTAدارد.واکوئل ها ممکن است با تورم هسته و از دست دادن گرانولهای سیتوپلاسمی در ارتباط باشند.در شکل بالا همچنین اسفروسیت و یکسلول پلی کروماژیا دیده میشود

    1391/09/02 | behnam91

    5

  • تغیرات تخریبی یا دژنراسیون ( در اثر ماندن خون، دفیبرینه شدن خون و یا بسته به ماده ضد انعقاد و دما) باعث می شود سیتوپلاسم به ویژه در نوتروفیل ها و مونوسیتها واکوئله شده و به تدریج از بین برود . این مکانیسم در رده نوتروفیلی بدین شرح است :ابتدا هسته متورم و در اثر دژنراسیون هموژن می شود . لوبهای هسته از هم فاصله می گیرند. حاشیه سیتوپلاسم نامنظم شده و بتدریج محو می شود. سیتوپلاسم واکوئل پیدا می کند.

    1391/09/16 | farzaneh28

    2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.