MICROCYTE

Size of the cell: < 6 mm Occurrence: in blood :< 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: In the picture the visible erythrocytes are microcytes and their diameters are much smaller than the diameters of the small lymphocyte (its diameter is 10-12 mm). The erythrocytes are hypochromic. Besides, normal platelets are present. Staining: MGG Magnification: x 500

نظرات تفسیری کاربران

  • گلبولهای قرمز از اندازه طبیعی کوچکتر هستند که در آنها قطر متوسط 6میکرون و MCN از 76فمتولیتر کمتر می باشد. آنمی فقر آهن مهمترین علت میکروسیتوز است چون معمولا با کاهش هموگلوبین سلولی همراه است. ضخامت گلبولهای قرمز نیز کاهش یافته و در نتیجه پس از رنگ آمیزی مشاهده می شود که بخش کمرنگ مرکزی گلبول قرمز بزرکتر شده است. در این حالت معمولا MCV,MCH وMCHCنیز کاهش نشان می دهند.

    1391/09/20 | Afsaneh Poursalehi

    2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.