,هورمونی,الایزا,کیت,آزمایشگاه,فاسکو
لیست سوالات درس   در مقطع  
دختر 5 ساله با رنگ پریدگی ایکتر و بزرگی طحال تحت بررسی می باشد سابقه زردی دوره نوزادی وجود دارد هموگلوبین 7 گرم درصد و در لام خون محیطی ماکروسیتوز پلی کروماتوفیلی و تعدادی گلبلول قرمز متراکم و کوچک با زواید خاردار شبیه اکینوسیت دیده می شود بیمار به احتمال زیاد مبتلاست به :
                                                                                                          (ارشد هماتولوژی - 90)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد RDW کدام جمله صحیح نیست؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از عبارت زیر درموردVZV درست می باشد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از عوامل زیر نسبت به فرمالین مقاوم می باشد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از عبارات زیردر EBV درست می باشد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
ژنوم کدامیک از ویروس های زیر DNA می باشد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
آنمی آپلاستیک با کدامیک از ویژگی های زیر همراه است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
شایعترین علت ویروسی آنمی آپلاستیک کدام است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد آنمی آپلاستیک صحیح است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
اریتروبلاستوپنی گذرا در بچه ها مشخص میشودبا:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامhla در گروهی از بیماران آنمی آپلاستیک دیده میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از بیماریهای زیر اندازه طحال طبیعی است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر در مورد آنمی فانکونی نادرست است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در آنمی Diamond blackfan کدام مورد زیر صحیح است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
هرچه نورموبلاست رسیده تر شود:  ارشد بهداشت 84
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در بیماران آنمی آپلاستیک همه موارد زیر صحیح است.بجز؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد ماست سل کدام مطلب درست است؟  ارشد بهداشت 87
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
مهمترین شاخص سلول B در مرحله pre - B چیست؟  ارشد مدرس 89
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
مولکول اپوفریتین :   ارشد بهداشت 83
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
پولپ قرمز طحال شامل کدامیک از موراد زیر است؟(ارشد89-90)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه موارد زیر در موردFactor v leiden غلط است،بجز:(ارشد89-90)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر باعث نوتروفیلی نمیگردد؟(ارشد89-90)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
درleukemoid reaction همه موارد زیر صحیح است، باستثناء:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
وراثت کدامیک از ناهنجارهای زیر اتوزوم مغلوب است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از بیماریهای زیر لنفوپنی دیده میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در سندرم chediak Higashi کدام مورد صحیح است؟(ارشد بهداشت)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در آنومالی می - هگلین(May Hegglin Anomaly)...

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر در مورد Chedicak Higashi  درست است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام جمله در مورد ناهنجاری پلگرهیوت درست نیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از موارد زیر مونوسیتوز وجود ندارد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه  موارد زیر در خون محیطی در AIDS دیده میشود،بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در Infectious mononucleosis رسپتور EBV بررروی سلولهای B کدام است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از جملات زیر در مورد لنفوسیتوپنی نادرست است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر باعث نوتروفیلی نمیگردد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
تزریق اپی نفرین ه اثری بر سلولهای خونی دارد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
علائم Essential thrombocythemia  شامل : ارشد بهداشت 86 )
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد

مارکرسلولی خاص AML - M6 کدام است ؟ ( ارشد بهداشت 82)


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در بیماری Kostmannکدام گزینه صحیح است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در گرانولوماتوز مزمن:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
تزریق اپی نفرین چه اثری بر سلولهای خونی دارد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
طبقه بندی FAB براساس کدام مورد است ؟ ( ارشد بهداشت 84 )
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه موارد زیر در مورد AML صحیح است . بجز:( ارشد مدرس 86 )
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد

همه موارد زیر در مورد AML صحیح است. بجز: (ارشد بهداشت 87 )


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
علت اصلی سیتوپنی در سندروم میلودیسپلاستی چیست ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
Apoptosis پروسه ای است که در ارتباط با :
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
مگا کاریوست Dowarf در کدام یک از موارد زیر دیده می شود ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
تفاوت MDS و MPD در چیست ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در CMML کدام گزینه صحیح است؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در ارتباط با Juvenile CML کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
سلولهای Hairy در لوسمی سلول موئی : ( ارشد بهداشت 82 )
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در چه مورد قدرت چسبندگی پلاکت افزایش میابد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
بهترین محل برای تعیین زمان سیلان کدام است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
منظور از PDW چیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
واکنش PAS در کدام یک از سلولهای زیر منفی است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از داده های زیر باOIL red O رنگ میگیرند؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه رنگ آمیزی های زیر برای تشخیص ANLL بکار میرود،بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در همه موارد زیر شمارش پلاکت ها اغلب طبیعی است بجز :
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از معرفهای زیر منشا گیاهی دارند ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در W aldenstrom Macroglobulinemia   کداام مورد صحیح نمی باشد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
ضایعات لیتیک استخوانی در کدام بیماری شایع است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
8:14  ) t  در کدام بیماری دیده می شود ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
تگومنت کدام یک از ترمانودهای زیر فاقد خار است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مسیر تکاملی کدام انگل مرحله ردی ( Redia ) وجود ندارد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از کرم های زیر فرم اکتوپیک هم دارد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه جملات زیر در مورد CLL صحیح ست . بجز :

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه مارکرهای زیر مربوط به  Pre B-ALL است .بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در ALL نوع بورکیت کدام مورد مشاهده می شود ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از جملات زیر نادرست می باشد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد انکوژن MLL کدامیک از موارد زیر صحیح نیست ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از مارکرهای زیر اختصاص به سلول مویی ندارد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد HCL کدام عبارت غلط است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در لوسمی HCL کدامیک از CD های زیر مثبت است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر جزء Pathologic Findings در CLL است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
از راکسیون PSA در تشخیص کدام مورد زیر استفاده می شود ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه موارد زیر درمرحله مزمن CML دیده می شود بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در سلول Sezary  کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه درباره  لوکمی های حاد صحیح نمی باشد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از یافته های AML  با ( 8:21 ) t همراه نمی باشد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد سلول های داسی شکل صحیح است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
بهترین روش اندازه گیری هموگلوبین A2 کدام است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش متایی سولفیت سدیم در مشاهده سلول های داسی چیست ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
درآنمی سلول  داسی  کدام  مورد صحیح نیست ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از بیماریهای زیر با همراه است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد PNH صحیح است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
ژن عامل بیماری PNH برروی کدام کروموزوم  قرار دارد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از جملات زیر در مورد بیماری PNH صادق نمی باشد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
آزمایش HAM جهت تشخیص کدام بیماری بکار می رود ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
آزمایش Suga - Water برای تشخیص کدم بیماری است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک درباره اسفروسیتوز ارثی صحیح نمی باشد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه عبرات زیر در مورد Osmotic Fragility صحیح ااست باستثناء :

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدمیک از جملات زیر در مورد Osmotic Fragility درست است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
نام کاربری :
نام رمز :
 

دستگاه اتو آنالايزر الايزا و كمولومينسنس|ThunderBolt full automated ELISA & CLIA Proccessor System بازار بزگ خدمات و ملزومات آزمایشگاهی و پزشکی
هیئت علمی سایت فاسکو
   اعضاء هیئت علمی سایت
این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید
ایمیل :

جستجوی دوستان و کاربران در فاسکو
نام
 
راهنمای رقابت برترین های فاسکو
جدول رده بندی برترین کاربران جدید
:: نحوه امتیاز گیری در رقابت علمی فاسکو
:: شرایط پذیرش مقالات  
محصولات فاسکو
:: كاتالوگ دستگاه اتوآنالایزر كمي لومينسنس و الایزا Thunderbolt
:: مشخصات  کیت های  BIOKIT
:: مشخصات  کیت های CALBIOTECH
:: مشخصات  کیت های VIRO-IMMUN
چاپ فرم های آزمایشگاهی فاسکو
:: فرم هدایت الکتریکی آب مقطر
:: فرم ثبت دمای انکوباتور
:: فرم ثبت دمای یخچال
برترين كاربران دهمین دوره رقابت فاسكو 
: rashidi[امتیاز 0]
: Nosrati1386[امتیاز 0]
: Abbas_Nakhjavani[امتیاز 0]
4 : chello[امتیاز 0]
5 : nasri[امتیاز 0]

لیست کامل برترین های فاسکو
  
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

كلسیم, RBC در برگه آزمایش, میکرتیوب, نورونها, سرطان سینه التهابی, کونژوگه, قسمت پایینی پاها (پورپورا), هپاتيك, آندروژن, رسوبات کلسیم در عروق کرونر, پشه‌های, کورتیزول, papilloma, لوزالمعده, نفلومتري, سودموناس, شرکت obscura سانفرانسیسکو, حسین خیراندیش, آنتی‌بادی, کلسترول, متخصص پوست و مو, تست HPV, شير غني شده با ويتامين دي, مدیرکل دارو و مواد, ويروس‌هاي, هیپوکسی, Hairy Cell Leukemia, آدنوم تیروئید, تشخيص سرطان خون در 20 دقيقه, ليمو ترش, تخمدان‌ها, عدم جذب ویتامین, HAuCl4, نایروویروس, ماركرها, ریفلاکس صفرا , سولفاسالازین, گلوکومترهایی, ویتامین, هماگلوتیناسیون, باكتروئيدس بايل اسكولين آگار (BBE), لنفوسيت, درمان بیماری های باکتریایی, آدرنال, پژوهشگران, کار و کاریابی آزمایشگاهی, سولیوم, تخمدان, پلاکت, اگریشین, مروارید, رشته علوم ازمايشگاهي به پزشكي, سرطان , توبولار, امور آزمایشگاهی, هپاتيت آميبي, کورتیزول, تکذیب, هماتولوژی, الزام کارفرمایان به کاهش ساعت کار, مولکولی, هموگلوبين, اکسیداسیون, اداره سلامت دهان و دندان, دترژنتهای, WBC, کروماتیدها, هورمون‌ها, Androstendione, villous atrophy,