,هورمونی,الایزا,کیت,آزمایشگاه,فاسکو
لیست سوالات درس   در مقطع  
دختر 5 ساله با رنگ پریدگی ایکتر و بزرگی طحال تحت بررسی می باشد سابقه زردی دوره نوزادی وجود دارد هموگلوبین 7 گرم درصد و در لام خون محیطی ماکروسیتوز پلی کروماتوفیلی و تعدادی گلبلول قرمز متراکم و کوچک با زواید خاردار شبیه اکینوسیت دیده می شود بیمار به احتمال زیاد مبتلاست به :
                                                                                                          (ارشد هماتولوژی - 90)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد RDW کدام جمله صحیح نیست؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از عبارت زیر درموردVZV درست می باشد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از عوامل زیر نسبت به فرمالین مقاوم می باشد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از عبارات زیردر EBV درست می باشد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
ژنوم کدامیک از ویروس های زیر DNA می باشد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
آنمی آپلاستیک با کدامیک از ویژگی های زیر همراه است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
شایعترین علت ویروسی آنمی آپلاستیک کدام است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد آنمی آپلاستیک صحیح است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
اریتروبلاستوپنی گذرا در بچه ها مشخص میشودبا:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامhla در گروهی از بیماران آنمی آپلاستیک دیده میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از بیماریهای زیر اندازه طحال طبیعی است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر در مورد آنمی فانکونی نادرست است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در آنمی Diamond blackfan کدام مورد زیر صحیح است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
هرچه نورموبلاست رسیده تر شود:  ارشد بهداشت 84
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در بیماران آنمی آپلاستیک همه موارد زیر صحیح است.بجز؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد ماست سل کدام مطلب درست است؟  ارشد بهداشت 87
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
مهمترین شاخص سلول B در مرحله pre - B چیست؟  ارشد مدرس 89
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
مولکول اپوفریتین :   ارشد بهداشت 83
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
پولپ قرمز طحال شامل کدامیک از موراد زیر است؟(ارشد89-90)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه موارد زیر در موردFactor v leiden غلط است،بجز:(ارشد89-90)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر باعث نوتروفیلی نمیگردد؟(ارشد89-90)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
درleukemoid reaction همه موارد زیر صحیح است، باستثناء:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
وراثت کدامیک از ناهنجارهای زیر اتوزوم مغلوب است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از بیماریهای زیر لنفوپنی دیده میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در سندرم chediak Higashi کدام مورد صحیح است؟(ارشد بهداشت)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در آنومالی می - هگلین(May Hegglin Anomaly)...

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر در مورد Chedicak Higashi  درست است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام جمله در مورد ناهنجاری پلگرهیوت درست نیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از موارد زیر مونوسیتوز وجود ندارد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه  موارد زیر در خون محیطی در AIDS دیده میشود،بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در Infectious mononucleosis رسپتور EBV بررروی سلولهای B کدام است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از جملات زیر در مورد لنفوسیتوپنی نادرست است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر باعث نوتروفیلی نمیگردد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
تزریق اپی نفرین ه اثری بر سلولهای خونی دارد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
علائم Essential thrombocythemia  شامل : ارشد بهداشت 86 )
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد

مارکرسلولی خاص AML - M6 کدام است ؟ ( ارشد بهداشت 82)


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در بیماری Kostmannکدام گزینه صحیح است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در گرانولوماتوز مزمن:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
تزریق اپی نفرین چه اثری بر سلولهای خونی دارد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
طبقه بندی FAB براساس کدام مورد است ؟ ( ارشد بهداشت 84 )
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه موارد زیر در مورد AML صحیح است . بجز:( ارشد مدرس 86 )
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد

همه موارد زیر در مورد AML صحیح است. بجز: (ارشد بهداشت 87 )


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
علت اصلی سیتوپنی در سندروم میلودیسپلاستی چیست ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
Apoptosis پروسه ای است که در ارتباط با :
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
مگا کاریوست Dowarf در کدام یک از موارد زیر دیده می شود ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
تفاوت MDS و MPD در چیست ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در CMML کدام گزینه صحیح است؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در ارتباط با Juvenile CML کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
سلولهای Hairy در لوسمی سلول موئی : ( ارشد بهداشت 82 )
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در چه مورد قدرت چسبندگی پلاکت افزایش میابد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
بهترین محل برای تعیین زمان سیلان کدام است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
منظور از PDW چیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
واکنش PAS در کدام یک از سلولهای زیر منفی است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از داده های زیر باOIL red O رنگ میگیرند؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه رنگ آمیزی های زیر برای تشخیص ANLL بکار میرود،بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در همه موارد زیر شمارش پلاکت ها اغلب طبیعی است بجز :
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از معرفهای زیر منشا گیاهی دارند ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در W aldenstrom Macroglobulinemia   کداام مورد صحیح نمی باشد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
ضایعات لیتیک استخوانی در کدام بیماری شایع است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
8:14  ) t  در کدام بیماری دیده می شود ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
تگومنت کدام یک از ترمانودهای زیر فاقد خار است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مسیر تکاملی کدام انگل مرحله ردی ( Redia ) وجود ندارد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از کرم های زیر فرم اکتوپیک هم دارد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه جملات زیر در مورد CLL صحیح ست . بجز :

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه مارکرهای زیر مربوط به  Pre B-ALL است .بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در ALL نوع بورکیت کدام مورد مشاهده می شود ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از جملات زیر نادرست می باشد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد انکوژن MLL کدامیک از موارد زیر صحیح نیست ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از مارکرهای زیر اختصاص به سلول مویی ندارد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد HCL کدام عبارت غلط است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در لوسمی HCL کدامیک از CD های زیر مثبت است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر جزء Pathologic Findings در CLL است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
از راکسیون PSA در تشخیص کدام مورد زیر استفاده می شود ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه موارد زیر درمرحله مزمن CML دیده می شود بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
در سلول Sezary  کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه درباره  لوکمی های حاد صحیح نمی باشد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از یافته های AML  با ( 8:21 ) t همراه نمی باشد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد سلول های داسی شکل صحیح است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
بهترین روش اندازه گیری هموگلوبین A2 کدام است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش متایی سولفیت سدیم در مشاهده سلول های داسی چیست ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
درآنمی سلول  داسی  کدام  مورد صحیح نیست ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از بیماریهای زیر با همراه است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد PNH صحیح است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
ژن عامل بیماری PNH برروی کدام کروموزوم  قرار دارد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از جملات زیر در مورد بیماری PNH صادق نمی باشد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
آزمایش HAM جهت تشخیص کدام بیماری بکار می رود ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
آزمایش Suga - Water برای تشخیص کدم بیماری است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک درباره اسفروسیتوز ارثی صحیح نمی باشد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه عبرات زیر در مورد Osmotic Fragility صحیح ااست باستثناء :

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدمیک از جملات زیر در مورد Osmotic Fragility درست است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی ارشد
نام کاربری :
نام رمز :
 

دستگاه اتو آنالايزر الايزا و كمولومينسنس|ThunderBolt full automated ELISA & CLIA Proccessor System بازار بزگ خدمات و ملزومات آزمایشگاهی و پزشکی
هیئت علمی سایت فاسکو
   اعضاء هیئت علمی سایت
این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید
ایمیل :

جستجوی دوستان و کاربران در فاسکو
نام
 
راهنمای رقابت برترین های فاسکو
جدول رده بندی برترین کاربران جدید
:: نحوه امتیاز گیری در رقابت علمی فاسکو
:: شرایط پذیرش مقالات  
محصولات فاسکو
:: كاتالوگ دستگاه اتوآنالایزر كمي لومينسنس و الایزا Thunderbolt
:: مشخصات  کیت های  BIOKIT
:: مشخصات  کیت های CALBIOTECH
:: مشخصات  کیت های VIRO-IMMUN
چاپ فرم های آزمایشگاهی فاسکو
:: فرم هدایت الکتریکی آب مقطر
:: فرم ثبت دمای انکوباتور
:: فرم ثبت دمای یخچال
برترين كاربران دهمین دوره رقابت فاسكو 
: rashidi[امتیاز 0]
: Nosrati1386[امتیاز 0]
: Abbas_Nakhjavani[امتیاز 0]
4 : chello[امتیاز 0]
5 : nasri[امتیاز 0]

لیست کامل برترین های فاسکو
  
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ppm, MST, وارفارين, ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاآﻟﺒﯿﮑﻨﺲ, ویروسپس, شیلومیکرون‌ها, انواع توت, فریتین, دکتر حبیب اله گل افشان, نوارهاي اندازه‌گيري قند خون, دستگاه گوارش , RPR, ليپيدوري, کووالان, توکسوپلاسمای, پوستول, آسکاریس, ماهي هاي چرب, ماوراء, ترشح سرتونین, لکوسیتی, میوگلوبین, نوارهای, سرفه‌های شدید, آزمایش جدید خون, سازمان تأمین ‌اجتماعی, همولیز, قبل از انجام آزمایش , كريستال, وارونگی, نوتروفيلهاي پلي مورفونوكلئر, آنزيم بيلي وردين ردوکتاز , Prophage, زخم معده, ميكروسيت, نانوباکتر, viruses, ترنس, آپوسرولوپلاسمین, باکتریولوژی, هموليز, اختصارات و اصطلاحات آزمایشگاهی, هیپرآلدوسترونیسم, ژن ها اینترون, پاتوژنزیز, هليكو, عضلانی_اسکلتی, پیتریازیس, هیبریداسیون, تومور ماركرها, نوروآندوکرین, کروماتیدها, اچ دی ال, تومورهایی, کاهش وزن , Antibiotic, چربی بدن, کلسیفیه, آنژیوگرافی, ديكروسليوزيس, آسیب‌های کبدی, تسکین گلودردهای ویروسی, لنفوسيت, هموگلوبين, پلی‌سیتمی, تخفیف‌ علایم‌ بواسیر, ايمونولوژيك, متخصص پوست و مو, مورفولوژی, Bacterium,