درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از دامین های زیر درساختمان آنتی ژنهای HLA - I قسمت قابل اتصال به پپتید را تشکیل می دهد؟
                                                                                                                (ارشد ایمنی - 85)


1 ) آلفا - 2 و آلفا - 3
2 ) بتا - 2 و آلفا - 3
3 ) آلفا - 1 و آلفا - 2
4 ) آلفا - 3 و b2 - میکروگلوبولین