درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


برای خنثی کردن 20 میلی لیتر اسید سولفوریک 0.1 مولار چند میلی لیتر NaOH نرمال لازم است؟

1 ) 2
2 ) 4
3 ) 10
4 ) 20