درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام گزینه در مورد تتراپپتید در ترکیب پپتیدوگلیکان باکتری ها صادق است؟

1 ) اولین اسید آمینه که به N- استیل مورامیک اسید وصل می شود D-alanine نام دارد
2 ) دومین اسید آمینه در گرم منفی L-Lysine است
3 ) حضور DAP ( دی آمینو پایمیلیک اسید ) در موقعیت سومین اسید آمینه در باکتریهای گرم منفی
4 ) حضور D-Glutamic acid در موقعیت چهارمین اسید آمینه در باکتری های گرم مثبت