درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


با توجه به ساختمان باکتری ها و ویژگی هایشان :

1 ) دارای میتوکندری هستند
2 ) شکل یک باکتری توسط سل وال تعیین می شود
3 ) با روش Budding تکثیر می شوند
4 ) دارای nuclear membrane هستند