درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


سروتونین از دکربوکسیلاسیون کدام یک حاصل می شود ؟


1 ) پرولین

2 ) تریپتوفان

3 ) سرین

4 ) هیستیدین