درس:ژنتیک| مقطع:کارشناسی ارشد


الگوی نواربندی ( Banding ) کدام گزینه زیر مشاهده الگوی نواربندی ( Quinacrin) است ؟


1 ) High resolution Banding

2 ) G Giemsa
3 ) R Reverse

4 ) C Centromeric heterochromatin