درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام واکنش زیربا یک فعالیت موتازی انجام می گردد؟


1 ) ایزوسیترات → سیترات

2 ) D - متیل مالونیل کوآ → L - متیل مالونیل کوآ

3 ) سوکسنیل کوآ → L متیل مالونیل کوآ
4 ) ترانس انوئیل کوآ → ترانس انوئیل کوآ