درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


در کم خونی داسی شکل چه نوع موتاسیونی در زنجیره B صورت می گیرد ؟


1 ) جایگزینی

2 ) حذف

3 ) crossing over

4 ) موتاسیون نقطه ای