درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام نماتود روده باریک انسان در سیر تکاملی خود فاقد مهاجرت  ریوی است ؟


1 ) انتروبیوس ورمیکولاریس

2 ) استرونژیلوئیدس استرکورالیس

3 ) تریشینلا اسپیرالیس
4 ) آسکاریس لومبریکوئیدس