درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


شایع ترین عفونت قارچی بیمارستانی کدام است ؟


1 ) آسپرژیلوزیس
2 ) موکورمایکزیس

3 ) هیستوپلاسموزیس

4 ) کریپتوکوکوزیس