درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از گونه های زیربعنوان عامل تولیدآفلاتوکسین گزارش نشده است ؟


1 ) آسپرژیلوس بومبی سیس

2 ) آسپرژیلوس پارازیتیکوس

3 ) آسپرژیلوس نیدولانس
4 ) آسپرژیلوس فلاووس