درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از نمونه های زیر برای تشخیص مایستوما مناسب تر است ؟


1 ) مغز استخوان

2 ) تراشه پوست

3 ) بیوپسی ضایعه
4 ) خون