درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام موارد زیر در مورد میکروتوبول ها صحیح است بجز:


1 ) سانتروزوم ،یک مرکز سازمان دهنده میکروتوبولی است

2 ) گاما توبولین یکی از پروتئین های مهم در ماده اطراف سانتریولی است

3 ) پلی مریزاسیون aß توبولین وابسته به ATP است
4 ) MAPs در تثبیت میکروتوبول ها نقش دارند