درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام میکروسکوپ دارای قدرت تفکیک بهتری است؟


1 ) دارای منبع نوری با طول موج بلند

2 ) دارای منبع نوری با طول موج کوتاه
3 ) دارای عدسی با بزرگ نمایی بالاتر

4 ) زاویه نور ورودی از نمونه به عدسی شیئی شکست کمتری داشته باشد